Book a Test Drive

ทดลองขับ

 

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และกดยืนยัน ทางตัวแทนจำหน่ายที่คุณต้องการจะติดต่อกลับ เพื่อการทดลองขับต่อไป 

เลือกรุ่นที่สนใจ *

Dealer Location *

ท่านสนใจบริการทางการเงินของ BMW ด้วยหรือไม่

ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ ส่งต่อ โอน หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ากับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด คู่ค้า บุคคล/นิติบุคคลที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควรและหน่วยราชการใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและการดำเนินการทางกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับประกันและข้อพิพาทใดๆ กิจกรรมหลังการขายเช่น บริการเคลื่อนย้าย (การช่วยเหลือจากริมถนน) แพคเกจต้อนรับ และกิจกรรมทางการขายและการตลาด เช่น จดหมายข่าว และกิจกรรมอื่นๆ และกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การสำรวจดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า การตลาดแบบลูกค้าสัมพันธ์ และอื่นๆ รวมถึงข้าพเจ้าตกลงที่จะได้รับการติดต่อโดยไปรษณีย์ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ และข้อความเกี่ยวกับข่าวสารของกลุ่มรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู สินค้าและบริการอื่น (ของบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และคู่ค้าที่ได้รับการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง) ซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้า บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด อาจขอความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการทำวิจัยทางการตลาดเพื่อช่วยพัฒนาบริการให้กับลูกค้า อนุญาตให้เผยแพร่รูปภาพส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ตหรือใช้ในทางการค้าได้